Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

141 nước, 13 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua