Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

122 nước, 10 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ