Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

33 nước, 2 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết