Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

48 nước, 6 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua