Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

69 nước, 9 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết