Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

54 nước, 10 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết