Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

133 nước, 18 phút : 3 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết