Thế #167: Tiểu Xa Mã bấm vào quân đỏ bất kỳ để đi

Bạn thắng!

Bạn thua!