• Cờ úp - 30 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 32 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 32 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 32 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 33 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 35 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 35 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 36 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 36 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 37 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 37 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 39 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 39 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 40 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 40 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 41 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 42 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 42 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 42 phút trước
  tramtran5 1872 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 42 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 43 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 44 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 44 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 46 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  davidhuy 1485 0
 • Cờ tướng - 46 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 46 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 47 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 48 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 49 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 50 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 51 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 52 phút trước
  Phille 1290 -5
  vs
  Stay 1596 +5
 • Cờ tướng - 53 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 53 phút trước
  W93233839 1405 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 57 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 58 phút trước
  davidhuy 1485 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 59 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  W93233839 1405 0
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0