hyh2609 2005 -21
CHOIVUI68 1891 +21

Kiểu: Cờ úp, 21/3/2024

27 nước, 2 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua