Stay 1646 +11

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

47 nước, 5 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết