KANTE 1787 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 5/5/2022

72 nước, 5 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết