cusam59722 1597 +12
tenten 1504 -12

Kiểu: Cờ úp, 2/8/2021

60 nước, 8 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ