Kiểu: Cờ úp, 1/4/2020

63 nước, 4 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua