Kiểu: Cờ tướng, 28/9/2021

68 nước, 12 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua