Kiểu: Cờ úp, 20/5/2022

50 nước, 4 phút : 06 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua