U58u58 1615 +14
doidep000 1572 -14

Kiểu: Cờ úp, 11/11/2019

22 nước, 2 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ