Tieudaodu2 1832 -25
namnghia 1618 +25

Kiểu: Cờ úp, 29/7/2021

63 nước, 5 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua