voba 1573 +7
Cotmh 1349 -7

Kiểu: Cờ úp, 27/1/2022

30 nước, 5 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ