Kiểu: Cờ úp, 7/4/2020

64 nước, 7 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết