Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

49 nước, 6 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết