Toilet12 1586 +17
bomkakaka 1597 -17

Kiểu: Cờ úp, 22/5/2022

54 nước, 6 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ