Henryc 1544 -12
choidonhat 1631 +12

Kiểu: Cờ úp, 27/5/2022

48 nước, 4 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua