Kiểu: Cờ úp, 23/6/2022

33 nước, 4 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua