Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

33 nước, 4 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua