Kiểu: Cờ úp, 22/5/2019

106 nước, 20 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết