dk99 1492 -12

Kiểu: Cờ úp, 14/10/2019

34 nước, 2 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua