Kiểu: Cờ úp, 28/2/2020

56 nước, 6 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ