Stay 1614 +14

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

32 nước, 4 phút : 09 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua