Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 22/6/2021

45 nước, 6 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết