namnghia 1599 +19
VuChien 1670 -19

Kiểu: Cờ úp, 29/7/2021

72 nước, 13 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ