Luckorlose 1577 +10
ANnhatrang 1445 -10

Kiểu: Cờ úp, 30/7/2021

44 nước, 5 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết