Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

64 nước, 6 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua