TrinhThu 1482 +24

Kiểu: Cờ úp, 24/1/2022

68 nước, 7 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua