renguon 1365 +12
tuanvu87 1280 -12

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2019

38 nước, 3 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua