renguon 1398 +9
tuanvu87 1247 -9

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2019

40 nước, 4 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua