LNK2 1389 +20
trungxvb 1478 -20

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

96 nước, 10 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết