winwon 1543 -24

Kiểu: Cờ úp, 18/11/2019

63 nước, 8 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua