winwon 1543 -24

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

63 nước, 8 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua