Baodat32018 1466 +15
apolo143 1453 -15

Kiểu: Cờ tướng, 14/2/2020

20 nước, 1 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết