Minh789999 1668 -18
choidonhat 1628 +18

Kiểu: Cờ úp, 28/3/2020

75 nước, 9 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết