Kiểu: Cờ úp, 9/4/2020

54 nước, 6 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết