Thanbang 1551 -13

Kiểu: Cờ úp, 9/4/2020

67 nước, 10 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết