Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

2 nước, 0 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua