Kazeta 1646 +15

Kiểu: Cờ úp, 25/1/2022

127 nước, 19 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua