TrinhThu 1380 -18
LuanNim 1344 +18

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

93 nước, 4 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua