winwon 1543 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 18/11/2019

30 nước, 3 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết