daoduyvu 1552 -21
Lieu 1446 +21

Kiểu: Cờ úp, 28/2/2020

15 nước, 1 phút : 00 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua