namnghia 1631 +5
tmquynh 1355 -5

Kiểu: Cờ úp, 31/7/2021

48 nước, 5 phút : 00 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết