TANNV 1683 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

67 nước, 8 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ