Kiểu: Cờ úp, 21/10/2019

51 nước, 7 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua