Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

51 nước, 7 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua