caozizi 1617 -24
tieungao.up 1436 +24

Kiểu: Cờ úp, 29/2/2020

18 nước, 3 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua